/ Provocări contemporane / Mila (IV)

Mila (IV)

Mila (IV)Exerciţiul milei trebuie să se realizeze permanent faţă de semenii noştri aflaţi în neputinţe, după îndemnul binecunoscut al Mântuitorului Iisus Hristos: Milă voiesc şi nu jertfă”.

Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui” (I Cor. 10, 24). Şi iarăşi: Tuturor toate Mam făcut ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii” (I Cor. 9, 22).

Cei ce au fost onoraţi a primi bucuria vieţii în Hristos şi înălţaţi în acest fel de Dumnezeu, îşi amintesc permanent de Cel care a spus: Săl iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10, 27). De asemenea, ei sunt permanent gata să îmbrace din nou, fără aşi schimba natura, înfăţişarea de rob ca săl mântuiască pe rob (Filipeni 2, 6 ş.a.m.d.). Îl imită şi ei pe Învăţător, punânduşi cu adevărat chezăşie sufletul şi trupul pentru mântuirea altora.

Sfântul Simion recomandă prietenului său, diaconul Ioan: Te rog să nu dispreţuieşti vreodată vreo fiinţă şi mai ales, dacă e cazul, vreun… cerşetor. Căci mila ta ştie prea bine că există printre cerşetori, mai ales printre orbi, oameni care au devenit la fel de puri ca soarele datorită răbdării şi frământărilor lor”.

Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul” (Ps. 40, 1).

Aşadar, să ne sârguim cu toţii în a cunoaşte bunătatea şi milostivirea Stăpânului mult înainte de sfârşitul vieţii pământeşti, fugind de păcat.

Întorcândune la Dumnezeu înainte de sfârşit, vom afla pe Judecătorul milostiv şi ne vom învrednici fericirii veşnice şi cu îngerii cei luminaţi ne vom sălăşlui, unde este frumuseţea cea negrăită a tuturor celor împăcaţi cu Dumnezeu şi veselia cea pururea fiitoare.

Fragment din cartea Pr. Mihăiță Popa, Îndrumar pesntru restabilirea sănătății. Text îngrijit şi completat de Protosinghel Sofian Ardelean. Ediţia a patra revizuită. Editura EVANGHELISMOS, Bucureşti, 2009

\Mila (IV)